ความเป็นมา


#

ความเป็นมา

     บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.สถาปัตย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เพื่อตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ จึงได้ขยายการรับงานก่อสร้างนอกจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นเรื่อย ๆ ไปยังภูมิภาคอื่น ประกอบด้วยกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร, เขื่อน, สะพานและงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ

    Copyright ©2021 V.SATHAPAT CO.,LTD All right Reserved.