นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร


#

ธุรกิจมั่นคง ซื่อตรงในคุณภาพ มุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

#

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างให้ ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และส่งมอบทันเวลา

#

การให้ความสำคัญกับรายละเอียดกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับคุณภาพ เวลา และงบประมาณ

#

ร่วมมือ ร่วมใจ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ    ค่านิยม (V VALUES)


#

V1 : ความซื่อสัตย์

• มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
• มีความซื่อตรง มั่นคงในศีลธรรม จริยธรรม
• เป็นพนักงานที่ดีของบริษัท และเป็นคนดีของสังคม

#

V2 : ความเป็นมืออาชีพ

• รู้และเชี่ยวชาญในงานที่ทำ
• มีใจรักในสิ่งที่ทำ รักในอาชีพของตนเองและมีความตั้งใจจริง ที่จะทำให้อาชีพของตนเองประสบความสำเร็จ
• เน้นผลสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง ทำงานได้เกินกว่าแผนของงานที่วางไว้เสมอ

#

V3 : การทำงานเป็นทีมและทีมสปิริต

• มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละเพื่อความสำเร็จของทีม โดยยึดเป้าหมายของทีมเป็นเป้าหมายสูงสุด
• มีทักษะของการสื่อสารที่ดี ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพการตัดสินใจของทีม สามารถดึงศักยภาพส่วนตนมาใช้ในการเสริมพลัง ให้ทีมประสบความสำเร็จ
• เสนอตัวเองเพื่อช่วยเหลือหรือรับผิดชอบงานใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้บริษัทฯร้องขอ

#

V4 : นวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์

• คิดนอกกรอบเพื่อค้นหาแนวทาง วิธีการทำงานที่ดีที่สุด (Best Practice)
• ไม่ยึดติดกับระบบการทำงานแบบRoutine(งานประจำ)เดิม ๆ
• เสนอแนะแนวความคิด วิธีการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

#

V5 : การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
• คิดหาแนวทางปรับปรุงการทำงานประจำวันให้ดีขึ้นอยู่เสมอๆ
• ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ


    Copyright ©2021 V.SATHAPAT CO.,LTD All right Reserved.