การบริหารงานคุณภาพ


ระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015
#

        บริษัทได้บริหารงานโดยยึดนโยบายระบบคุณภาพอย่างมุ่งมั่น อีกทั้งยึดถือนโยบายการส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย ในแต่ละงวดงานทุกโครงการ และพัฒนางานตามมาตรฐานสากล จึงได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในการจัดการงานก่อสร้างในขอบเขตของการก่อสร้างอาคาร ,งานโยธา ,งานวิศวกรรม ,งานเครื่องกล ,งานไฟฟ้า และงานสุขาภิบาล
        ปัจจุบันบริษัทยังคงยึดแนวทางในการบริหารจัดการตามนโยบายคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพต่อไป

#

    Copyright ©2021 V.SATHAPAT CO.,LTD All right Reserved.