โครงการทั้งหมด

  • โครงการปัจจุบัน
กลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม พิพิธภัณฑสถานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ.ปทุมธานี อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. รพ.ศรีสังวร จ.สุโขทัย อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี อาคารสถานีกาชาดที่ 9 จ.อุดรธานี ปรับปรุงถนนทางขึ้นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จ.ลำพูน อาคาร A , B , C และ D ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. รพ.เพชรบูรณ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาคารผู้ป่วย 5 ชั้น รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
  • โครงการที่แล้วเสร็จ


    Copyright ©2021 V.SATHAPAT CO.,LTD All right Reserved.