สมัครงาน
    ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

สถานะ :  ปิดรับสมัคร

รายละเอียดงาน :ควบคุมดูแลเบิกจ่ายสินค้าและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ติดตามสินค้าให้เข้าทันใช้งานเพื่อการก่อสร้างให้เสร็จตามแผนที่กำหนด

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

ประสบการณ์ :  1 ปี 

จำนวนที่เปิดรับ :  1  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1 :  ไม่จำกัดเพศ  

     2 :  อายุระหว่าง 25-40 ปี  

     3 :  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ  

     4 :    

     5 :  

     6 :    

สวัสดิการ :  - ชุดพนักงาน - บ้านพักพนักงาน - เบี้ยกันดาร - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ค่าโทรศัพท์ - เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่เบี้ยเลี้ยงรับรอง - ค่าน้ำมันค่าเสื่อมสภาพกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - โบนัสประจำปี - เงินปรับประจำปี เงินปรับพิเศษ - มีกิจกรรมสัมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปี

ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถแบ็คโฮ

สถานะ :  เปิดรับสมัคร

รายละเอียดงาน :1.สามารถโยกย้ายไปตามโครงการต่างจังหวัดได้ 2.ตรวจเช็คเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน

วุฒิการศึกษา :  

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

ประสบการณ์ :  1 ปี 

จำนวนที่เปิดรับ :  2  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1 :  เพศชาย  

     2 :  อายุระหว่าง 25-55 ปี  

     3 :  มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปี ขึ้น ด้านการขับรถแบ็คโฮ  

     4 :  มีใบขับขี่รถยนต์  

     5 :  

     6 :    

สวัสดิการ :  - ชุดพนักงาน - บ้านพักพนักงาน - เบี้ยกันดาร - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ค่าโทรศัพท์ - เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่เบี้ยเลี้ยงรับรอง - ค่าน้ำมันค่าเสื่อมสภาพกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - โบนัสประจำปี - เงินปรับประจำปี เงินปรับพิเศษ - มีกิจกรรมสัมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปี

ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถน้ำ

สถานะ :  เปิดรับสมัคร

รายละเอียดงาน :1.ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งาน 2.สามารถเดินทางไปตามไซด์ต่างจังหวัดได้ 3.สามารถโยกย้ายออกต่างจังหวัดได้ 4.มีความรับผิดชอบ ขยัน ตั้งใจทำงาน 5.ปฎิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา :  

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

ประสบการณ์ :  1 ปี 

จำนวนที่เปิดรับ :  1  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1 :  เพศชาย  

     2 :  อายุระหว่าง 25-55 ปี  

     3 :  มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปี ขึ้นไป ด้านการขับรถน้ำ/รถสิบล้อ  

     4 :  มีใบขับขี่ ประเภท ท2/ป2  

     5 :  

     6 :    

สวัสดิการ :  - ชุดพนักงาน - บ้านพักพนักงาน - เบี้ยกันดาร - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ค่าโทรศัพท์ - เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่เบี้ยเลี้ยงรับรอง - ค่าน้ำมันค่าเสื่อมสภาพกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - โบนัสประจำปี - เงินปรับประจำปี เงินปรับพิเศษ - มีกิจกรรมสัมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปี

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บุคคล(ประจำโครงการ ม.กาฬสินธุ์)

สถานะ :  ปิดรับสมัคร

รายละเอียดงาน :1.ด้านสรรหา : ประสานงานกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพัฯธ์รับสมัครงาน ตามที่โครงการต้องการ 1.1 ตรวจสอบเอกสารผู้สมัครงาน/สัมภาษณ์งานเบื้องต้นในตำแหน่งที่มอบหมาย 2.ค่าจ้าง/เงินเดือน 2.1แนะแนว/ควบคุม/ตรวจสอบ กระบวนการจัดค่าจ้าง,เงินเดือนและค่าตอบแทนประจำงวด ของเจ้าหน้าที่บุุคลให้สอดคล้องระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2.2ปรับปรุง/ควบคุม/แนะนำ การจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ของเจ้าหน้าที่บุคคลโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.3แนะนำ/ควบคุม/ตรวจสอบ การจัดทำ/เอกสารกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ของเจ้าหน้าที่บุคคลโครงการ 4.ระบบคุณภาพ 4.1ทำหน้าที่ดำเนินการ/ควบคุมเอกสารระบบงานบุคคล (DC) ของโครงการที่รับผิดชอบ 4.2ตรวจสอบ/ควบคุม/บันทึก ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานโครงการ ตามระบบโปรแกรมพจมาน 4.3ตรวจสอบ/ควบคุม การทำงานระบบพจมานด้านอื่นๆ ของ เจ้าหน้าที่บุคคลโครงการ/ผช.เจ้าหน้าที่บุคคล 5.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและวิศวกรโครงการหรือผู้จัดการโครงการที่ดูแลโครงการนั้น

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี

เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท

ประสบการณ์ :  3 ปี 

จำนวนที่เปิดรับ :  1  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1 :  ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง  

     2 :  อายุระหว่าง 25-30 ปี  

     3 :  มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปี ขึ้นไป  

     4 :  มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง  

     5 :  มีภาวะความเป็นผู้นำทำงานร่วมกันเป็นทีม

     6 :  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ  

สวัสดิการ :  - ชุดพนักงาน - บ้านพักพนักงาน - เบี้ยกันดาร - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ค่าโทรศัพท์ - เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่เบี้ยเลี้ยงรับรอง - ค่าน้ำมันค่าเสื่อมสภาพกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - โบนัสประจำปี - เงินปรับประจำปี เงินปรับพิเศษ - มีกิจกรรมสัมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปี

ตำแหน่ง :  สถาปนิก

สถานะ :  ปิดรับสมัคร

รายละเอียดงาน :1.ถอดปริมาณงาน 2.เขียบแบบ Shop drawing 3.ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี

เงินเดือน :  ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

ประสบการณ์ :  1 ปี 

จำนวนที่เปิดรับ :  1  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1 :  ปริญญาตรี สาขาสถาปนิก  

     2 :  อายุระหว่าง 20-50ปี  

     3 :  มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปี ขึ้นไป  

     4 :  มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง  

     5 :  

     6 :    

สวัสดิการ :  - ชุดพนักงาน - บ้านพักพนักงาน - เบี้ยกันดาร - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ค่าโทรศัพท์ - เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่เบี้ยเลี้ยงรับรอง - ค่าน้ำมันค่าเสื่อมสภาพกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - โบนัสประจำปี - เงินปรับประจำปี เงินปรับพิเศษ - มีกิจกรรมสัมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปี

การติดต่อ  

สนใจตำแหน่งว่าง โทร 056-712341-44 ต่อ 401-410

สมัครงาน ส่ง Resume มาที่ E-mail : [email protected] หรือ [email protected]   

    Copyright ©2021 V.SATHAPAT CO.,LTD All right Reserved.